ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

หนองคายเปิดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงาน

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ห้องไกล่เกลี่ย ๒ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด  ชั้น ๒ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 76 คน

นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายในการส่งเสริมแรงงานให้มีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันต่อสภาพสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานที่เป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่นำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนของทุกตำบลในจังหวัดหนองคาย ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดหนองคาย ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถมาโดยตลอด

          สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดหนองคาย เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้การประชาสัมพันธ์ในการณรงค์แก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

          การจัดทำโครงการในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย จำนวน 62 คน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย จำนวน 9 คน และเจ้าหน้าที่ทีมงานสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จำนวน 5 คน ซึ่งคาดหวังว่าการอบรม ดังกล่าวจะได้ผลลัพธ์ คือ ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ด้านการใช้การประชาสัมพันธ์ใน การณรงค์แก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า อาสาสมัครหรือผู้ที่สมัครใจทํางานเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่เพื่อนบ้าน ชุมชน และสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังผลกําไรหรือสิ่งตอบแทน และยังมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านงานสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม อีกทั้งยังเป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรเอกชนและรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในประเภทต่างๆ อาสาสมัครแรงงาน จึงหมายถึง ผู้ที่สมัครใจทํางานให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดสันติสุขด้านแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านแรงงานในพื้นที่

การดำเนินโครงการดังกล่าว นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงานที่เป็นผู้มีจิตอาสาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ของจังหวัดหนองคายกับประชาชนในพื้นที่ ได้นำบริการด้านต่างๆของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนของจังหวัดหนองคาย รวมถึงการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้การประชาสัมพันธ์ในการณรงค์แก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานต่อไป