อำเภอโพนพิสัย

 

 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 

 

 

อ่างน้ำลำห้วยสระกว้าง


              เป็นอ่างเก็บน้ำกั้นลำห้วยสระกว้าง มีพื้นที่กว้างและยาวประมาณ 1,400 ไร่ มีปลาชุกชุม บางฤดูมีนกนานาชนิดมาอาศัย มีน้ำขังตลอดปี อาณาเขตกินพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านนาหว้า บ้านแป้น และบ้านดงบังเหนือ เป็นแหล่งพักผ่อนทางน้ำ 

 

 

วัดหลวงเจติยาราม


                   วัดหลวงหรือวัดหลวงเจติยารามซึ่งยกฐานะเป็นอารามหลวง ซึ่งประวัติพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงในจังหวัดหนองคายนั้นมีจำนวนอยู่มากมาย เช่นหลวงพ่อพระใส หลวงพ่อ,พระเสี่ยง,หลวงพ่อพระเสริมและหลวงพ่อพระสุกที่ได้รับประดิษฐาน ณ วัดหลวงหรือวัดหลวงเจติยาราม ที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จึงขอเชิญทุกท่านได้มานมัสการและรับน้ำพระพุทธมนต์ที่หยดจากยอดองค์หลวงพ่อพระสุกที่หยดออกมาไม่มีวันหมด

 

 

 

สวนสาธารณะวัดหนองเรือคำ


สวนสาธารณะวัดหนองเรือคำเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งมีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มรื่นให้กับผู้แวะเวียนเข้ามา เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น.
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 

ชายหาดริมฝั่งโขง
ชายหาดแม่น้ำโขงตรงข้ามปากแม่น้ำงึม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนโดยทั่วไป 

ตั้งอยู่ที่ ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 

วัดสมุหนาค
เป็นวัดเก่าประจำหมู่บ้าน มีพระเจดีย์ก่อสร้างโดยพระครูหล้ามีสทธา เป็นที่เคารพสักการะของราษฎรในตำบล อายุประมาณ 80-90 ปี

ตั้งอยู่ที่บ้านโพนบก หมู่ที่ 3 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 

 

พระธาตุเจดีย์พระครูหล้า

 

                  เป็นอนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมอบจากคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๓ และบรรจุอัฐิธาตุพระครูปลัดหล้า พรหมโชโต อดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสว่างแวงฮี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวง หมู่ที่๑ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
                  ความเป็นมาและความสำคัญ พระครูปลัดหล้า พรหมโชโต เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างแวงฮีที่มรณภาพ ที่ประชนชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก ท่านเป็นอดีตพระอุปัชฌาย์ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระลับ จังหวัดขอนแก่น มณฑลอุดร และเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อท่าน ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๗๕ พระหนา พรหมเจริญผู้เป็นพี่ชายร่วมกับประชาชนชาวบ้านจึงนิมนต์พระครูธรรมาพิยา เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง มาเป็นประธานจัดงานและร่วมกันบริจาคเงินสร้างพระธาตุเจดีย์พระครูปลัดหล้า ขึ้นครั้งแรก ในปี๒๔๗๕ แล้วเสร็จเมื่อ วันทึ่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๗๖ มีขนาดความกว้างxยาวxสูงคือ๒x๗x๕เมตร และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐พระครูสารกิจจาทร (สงกราต์ ปุญญภาโค)อดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างแวงฮี ได้คิดริเริ่มสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ให้มีขนาดใหญ่ครอบเจดีย์องค์เดิมที่มีขนาดเล็กโดยพระธาตุองค์ใหญ่มีขนาดความกว้างxยาวxสูง คือ ๘x๘x๒๖.๗๐ เมตร จนแล้วเสร็จสิ้นเงินในการก่อสร้างจำนวน ๑,๓๙๙,๐๐๐บาท แล้วเสร็จในปีพ.ศ,๒๕๕๓
                   พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ในปัจจุบันได้มีการบรรจุพระบรมสารีริธาตุที่ได้รับจากคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาในปี๒๕๕๓ ไว้ที่ยอดเจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนไดกราบไหว้บูชาองค์พระธาตุเจดีย์ด้วย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและประชาชนชาวตำบลหนองแวงได้ กำหนดจัดเป็นงานบุญประเพณีสมโภชองค์พระธาตุเจดีย์พระครูปลัดหล้า ในวันที่๒๙-๓๐ ธันวาคม ของทุกๆปี