อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย

 

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย จำนวน  9    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอเมือง  (นางกิ่งแก้ว  สว่างไสว) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอท่าบ่อ  (นายเทอดศักดิ์   รัตนตรัยศรี)                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอโพนพิสัย  (นายอำนาจ   ฉัตรแก้ว) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอศรีเชียงใหม่  (ว่าง)  จำนวน    1   คน
          5. อำเภอสังคม  (นายผาลี   นาโสก)  จำนวน    1   คน  
          6.  อำเภอสระใคร  (นายอุย    ศรีชมภู)  

จำนวน    1   คน

          7.   อำเภอเฝ้าไร่  (นายสมัย  แสนบุญสิริ)   

จำนวน    1   คน

          8.  อำเภอรัตนวาปิ  (นายสุรสิทธิ์  ขวัญศรี) 

จำนวน    1   คน

          9. อำเภอโพธิ์ตาก (นางสมบัติ  เจริญลาภ)  จำนวน    1   คน