มาตรา 7 (1)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

มาตรา 7   หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 

ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

 

มาตรา 7    (1)  โครงสร้างและการจัดองค์ในการดำเนินงาน

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

1

57-7-1-001

โครงสร้างองค์กร+คำสั่งแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

1

 

2

59-7-1-001

 

โครงสร้างองค์กร+คำสั่งแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

1

 

 60-7-1-001

 โครงสร้างองค์กร+คำสั่งแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right