มาตรา 7 (2)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

 มาตรา 7    (2)  สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

1

57-7-2-001

ความเป็นมาของสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

1

 

2

57-7-2-002

นโยบายกระทรวงแรงงาน

1

 

3

57-7-2-003

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

1

 

4

57-7-2-004

อำนาจหน้าที่

1

 

5

57-7-2-005

บุคลากร

1

 

 6

 59-7-2-001

บุคลากร

 1

 

 7

 60-7-2-001

บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right