มาตรา 7 (3)

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

มาตรา 7    (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ


ลำดับ


เลขที่ดัชนี


รายการ


จำนวน


หมายเหตุ


1


57-7-3-001


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ตั้งอยู่ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย


1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 


รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right