มาตรา 7 (4)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

 มาตรา 7   (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 

หรือตีความ  ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

57-7-4-001

กฎกระทรวงแรงงาน

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

57-7-4-002

คำสั่งกระทรวงแรงงาน

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

57-7-4-003

ระเบียบกระทรวงแรงงาน

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

57-7-4-004

ประกาศ คกก. ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

(ฉบับที่ 7)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

57-7-4-005

คำชี้แจงประกาศ คกก. ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

57-7-4-006

ประกาศ คกก. ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

57-7-4-007

ประกาศ คกก. ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

57-7-4-008

ประกาศ คกก. ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

57-7-4-009

มติ ครม.วันที่ 15 มกราคม 2556 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

10

57-7-4-010

คำสั่งจังหวัดหนองคายว่าด้วยหลักเกณฑ์และการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดหนองคาย

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 11

 59-7-4-001

ประกาศ คกก. ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)

 1

 สนง.แรงงาน

จังหวััด

 12

 60-7-4-001

ประกาศ คกก. ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

(ฉบับที่ 8)

สนง.แรงงานจังหวัด 

13 

 60-7-4-002

 ประกาศ คกก. ค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)

 สนง.แรงงานจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right