มาตรา 7 (5)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

 

- ทางสำนักงานไม่มีภารกิจในส่วนนี้ - 


รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right