มาตรา 9 (2)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ตามมาตรา  7 (4)

 

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

57-9-2-001

นโยบายกระทรวงแรงงาน จากนโยบายรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

57-9-2-002

นโยบายกระทรวงแรงงาน จากนโยบายรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี (นายประยุทธ์  จันทร์โอชา)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

57-9-2-003

สรุปนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของ

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

59-9-2-001

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

59-9-2-002

นโยบายกระทรวงแรงงาน ตามแนวทางการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

59-9-2-003

นโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

59-9-2-004

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

59-9-2-005

นโยบายของแรงงานจังหวัดหนองคาย (ประชุม จนท.ครั้งแรกเมื่อมารับตำแหน่ง)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

59-9-2-006

นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right