มาตรา 9 (3)

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

มาตรา 9   (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

  

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

57-9-3-001

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

57-9-3-002

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย

พ.ศ. 2557 - 2561

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

57-9-3-003

โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

57-9-3-004

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

57-9-3-005

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

57-9-3-006

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

58-9-3-001

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

58-9-3-002

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย

พ.ศ. 2559 - 2563

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

58-9-3-003

โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

10

58-9-3-004

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

11

58-9-3-005

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือน พฤศจิกายน 2557)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

12

59-9-3-001

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน ตุลาคม 2558)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

13

59-9-3-002

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน กุมภาพันธ์ 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

14

59-9-3-003

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน มีนาคม 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

15

59-9-3-004

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน เมษายน 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

16

59-9-3-005

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน พฤษภาคม 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

17

59-9-3-006

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน มิถุนายน 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

18

59-9-3-007

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน กรกฎาคม 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

19

59-9-3-008

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน สิงหาคม 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

20

59-9-3-009

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือน กันยายน 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

21

60-9-3-001

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน ตุลาคม 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

22

60-9-3-002

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน พฤศจิกายน 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

23

60-9-3-003

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน ธันวาคม 2559)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

24

60-9-3-004

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน มกราคม 2560)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

25

60-9-3-005

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน กุมภาพันธ์ 2560)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 26

60-9-3-006 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน มีนาคม 2560)

สนง.แรงงานจังหวัด 

 27

60-9-3-007 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน เมษายน 2560)

 สนง.แรงงานจังหวัด

 28

60-9-3-008 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน พฤษภาคม 2560)

 สนง.แรงงานจังหวัด

 29

60-9-3-009 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน มิถุนายน 2560)

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 30

60-9-3-010 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนกรกฎาคม 2560)

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right