มาตรา 9 (4)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

มาตรา 9   (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง

 

สิทธิหน้าที่ของเอกชน

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่

จัดเก็บ

1

57-9-4-001

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของญาติแรงงานไทย

1

สนง.แรงงานจังหวัด 

2

57-9-4-002

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนการให้คำแนะนำ ปรึกษา และตอบข้อหารือด้านแรงงาน

1

สนง.แรงงานจังหวัด 

3

57-9-4-003

 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เป็นเงิน

1

 สนง.แรงงานจังหวัด

4

57-9-4-004

ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน

1

 สนง.แรงงานจังหวัด

5

57-9-4-005

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

1

 สนง.แรงงานจังหวัด

6

57-9-4-006

คู่มือสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1

 สนง.แรงงานจังหวัด

7

58-9-4-001

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1

สนง.แรงงานจังหวัด 

8

58-9-4-002

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1

 สนง.แรงงานจังหวัด

9

58-9-4-003

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

1

 สนง.แรงงานจังหวัด

10

5๙-9-4-00๑

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 1

 สนง.แรงงานจังหวัด

11

 60-9-4-001

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 1

 สนง.แรงงานจังหวัด

12

 60-9-4-002

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 1

 สนง.แรงงานจังหวัด

 

       
 

 

 

 

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right