มาตรา 9 (5)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

มาตรา 9    (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  ๗ วรรคสอง

 - ไม่มี -

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right