มาตรา 9 (7)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

 มาตรา 9    (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

 

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

57-9-7-001

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

57-9-7-002

สำเนามติคณะรัฐมนตรี เรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

58-9-7-001

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

58-9-7-002

มติคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

58-9-7-003

มติคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

58-9-7-004

มติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดหนองคาย

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

58-9-7-005

มติคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

59-9-7-001

มติคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

59-9-7-002

มติคณะรัฐมนตรี/มติคระกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เดือน ตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559

1

 

สนง.แรงงานจังหวัด

10

59-9-7-003

มติคณะรัฐมนตรี/มติคระกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เดือน สิงหาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

11

59-9-7-004

มติคณะรัฐมนตรี/มติคระกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เดือน กันยายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

12

60-9-7-001

มติคณะรัฐมนตรี/มติคระกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เดือน ตุลาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

13

60-9-7-002

มติคณะรัฐมนตรี/มติคระกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เดือน พฤศจิกายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

14

60-9-7-003

มติคณะรัฐมนตรี/มติคระกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เดือน ธันวาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

15

60-9-7-004

มติคณะรัฐมนตรี/มติคระกรรมการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เดือน มกราคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right