มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานแรงานจังหวัดหนองคาย

 

 

มาตรา 9    (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

                           1) สรุปการดำเนินการประกวดราคา ประกอบสอบราคา

  

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

-

ปีงบประมาณ 2558 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา

 

 

2

-

ปีงบประมาณ 2559 – เดือน มกราคม 2559 ไม่มีการประกวดราคา การสอบราคา

 

 

3

59-9-8-(1)-001

ประกวดราคา สอบราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

59-9-8-(1)-002

ประกวดราคา สอบราคา เดือนมีนาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

59-9-8-(1)-003

ประกวดราคา สอบราคา เดือนเมษายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

59-9-8-(1)-004

ประกวดราคา สอบราคา เดือนพฤษภาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

59-9-8-(1)-005

ประกวดราคา สอบราคา เดือนมิถุนายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

59-9-8-(1)-006

ประกวดราคา สอบราคา เดือนกรกฎาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

59-9-8-(1)-007

ประกวดราคา สอบราคา เดือนสิงหาคม 2559

1

 

สนง.แรงงานจังหวัด

10

59-9-8-(1)-008

ประกวดราคา สอบราคา เดือนกันยายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

11

60-9-8-(1)-001

ประกวดราคา สอบราคา เดือนตุลาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

12

60-9-8-(1)-002

ประกวดราคา สอบราคา เดือนพฤศจิกายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

13

60-9-8-(1)-003

ประกวดราคา สอบราคา เดือนธันวาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

14

60-9-8-(1)-004

ประกวดราคา สอบราคา เดือนมกราคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

15

60-9-8-(1)-005

ประกวดราคา สอบราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

16

60-9-8-(1)-006

ประกวดราคา สอบราคา เดือนมีนาคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

17 

60-9-8-(1)-007 

 ประกวดราคา สอบราคา เดือนเมษายน 2560

สนง.แรงงานจังหวัด 

 18

60-9-8-(1)-008 

 ประกวดราคา สอบราคา เดือนพฤษภาคม 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 19

60-9-8-(1)-009 

 ประกวดราคา สอบราคา เดือนมิถุนายน 2560

สนง.แรงงานจังหวัด 

 20

60-9-8-(1)-010 

ประกวดราคา สอบราคา เดือนกรกฎาคม 2560

สนง.แรงงานจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

56-9-8-(2)-001

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

57-9-8-(2)-001

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

58-9-8-(2)-001

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

59-9-8-(2)-001

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

60-9-8-(2)-001

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

60-9-8-(2)-002

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

60-9-8-(2)-003

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

60-9-8-(2)-004

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

60-9-8-(2)-005

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด

10

60-9-8-(2)-006

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด

 11

 60-9-8-(2)-007

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 12

60-9-8-(2)-008 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สนง.แรงงานจังหวัด 

 13

 60-9-8-(2)-009

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 14

60-9-8-(2)-010 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 

3) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

 

ลำดับ

เลขที่ดัชนี

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

35-9-8-(3)-001

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมแม่โขงรอยัล

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

57-9-8-(3)-001

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรมิตรภาพ จังหวัดหนองคาย

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

58-9-8-(3)-001

รายงานผลการศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

                   ประกาศที่ 1 การจัดหาพัสดุ

 

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน มีนาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน เมษายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน พฤษภาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน มิถุนายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน กรกฎาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน สิงหาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน กันยายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน ตุลาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

10

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

11

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน ธันวาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

12

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน มกราคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

13

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

14

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน มีนาคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 15

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน เมษายน 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

16 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

17 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน มิถุนายน 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

18

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                4) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

                   ประกาศที่ 2 การให้บริการประชาชน

 

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

10

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

11

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

12

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน กันยายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

13

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

14

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

15

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

16

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มกราคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

17

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

18

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 19

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน เมษายน 2560

สนง.แรงงานจังหวัด 

 20 

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สนง.แรงงานจังหวัด 

 21

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 22

สรุปสถิติผู้มารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

สนง.แรงงานจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

                   ประกาศที่ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน

 

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

การบริหารงานของหน่วยงาน เรื่อง มอบหมายหน้าที่

ในการปฏิบัติงาน

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                4) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

                   ประกาศที่ 4 การบริหารงบประมาณ

 

 

ลำดับ

รายการ

จำนวน

สถานที่จัดเก็บ

1

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

2

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557

1

สนง.แรงงานจังหวัด

3

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนมกราคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

4

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

5

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

6

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนเมษายน 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

7

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนเมษายน 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

8

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

9

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำเดือนมิถุนายน 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

10

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

11

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำเดือนสิงหาคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

12

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำเดือนกันยายน 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

13

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนตุลาคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

14

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

15

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

16

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนธันวาคม 2558

1

สนง.แรงงานจังหวัด

17

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนมกราคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

18

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

19

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนมีนาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

20

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนเมษายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

21

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

22

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

23

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

24

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนสิงหาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

25

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนกันยายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

26

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือนตุลาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

27

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

28

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือนธันวาคม 2559

1

สนง.แรงงานจังหวัด

29

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือนมกราคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

30

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

31

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือนมีนาคม 2560

1

สนง.แรงงานจังหวัด

 32

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

 1

สนง.แรงงานจังหวัด 

 33

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 สนง.แรงงานจังหวัด

 34

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 1

 สนง.แรงงานจังหวัด

 35

รายงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

 1 

สนง.แรงงานจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

 

 - สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

 

             

 

6) ที่สาธารณประโยชน์

 

 

 

 

 

 - สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

 

 

 

รัฐรู้อะไร ประชาชนรู้สิ่งนั้น

 

“สิทธิได้รู้  เปิดเผยให้ดู”  Right  to  know  Shows  all  right