ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรจ.หนองคาย

      

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562  

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561  

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560