โครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร)

เมื่อวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) วัดบ้านนาเพียงน้อย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพต่อไป