โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9 บูรณาการร่วมกับการเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560

 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้จัดโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9 บูรณาการร่วมกับการเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกุดบงพิทยาคารหมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความรักสามัคคีเป็นอันหนึ่่งอันเดียวกัน รวมถึงให้ประชาชนได้รับความสะดวกโดยการนำบริการภาครัฐไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ