Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด

pll_content_description

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 แจ้งว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ผู้มีพฤติการณ์ยาเสพติดมักกระทำผิด โดยเฉพาะการค้าและเสพยาเสพติดในสถานบันเทิง หรืออาศัยระบบโลจิสติกส์หรือรถโดยสารสาธารณะเพื่อลักลอบลำเลียงยาเสพติด และเมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำในการเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 และให้มีการร่วมรณรงค์ตามคำขวัญ “ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด” ด้วยการสื่อสารเผยแพร่ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติดและการไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จึงขอเผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

TOP