Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำเจลล้างมือของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

pll_content_description

     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำเจลล้างมือของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายตอบโจทย์สินค้าขาดตลาด ยันพร้อมเร่งเดินหน้าสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ขายสู่ท้องตลาดในช่วงภาวะขาดแคลนจากวิกฤตดังกล่าว
     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ได้เปิดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ล้างมือและการแปรรูปสมุนไพร ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างอาชีพ และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเจลล้างมือในตลาดช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา ฝึกอบรมวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คลินิคนิลวรรณแพทย์แผนไทย ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลักสูตร การทำเจลล้างมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้กับแรงงานนอกระบบลดปัญหาการขาดแคลนเจลล้างมือในตลาดช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา

TOP