Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดหนองคาย จังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัดระดับทอง ปีที่ 1 ในการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

pll_content_description

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดหนองคาย จังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัดระดับทอง ปีที่ 1 ในการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

TOP