Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำทีมจังหวัดหนองคายนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดหนองคาย จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทอง ปีที่ 3 ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระกับประเทศ ประจำปี 2565 โดยนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดหนองคายด้วย

pll_content_description

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำทีมจังหวัดหนองคายนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดหนองคาย จังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทอง ปีที่ 3 ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดหนองคายด้วย

TOP