Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

pll_content_description

 วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

 วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

 

 

 

TOP