Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด)

pll_content_description

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด) ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจัดหางานจังหวัดหนองคาย และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
นางวรรณกานต์ กล่าวว่า “กระทรวงแรงงานได้กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้แผนงานการบูรณาการเพื่อป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชากรวัยแรงงาน เนื่องจากเป็นประชากรกลุ่มที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นกำลังการผลิตทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นวัยที่จะเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ ซึ่งหากประชากรกลุ่มนี้ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ย่อมส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงระดับสังคมโดยรวมตามมา สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ให้ตระหนักในปัญหาของยาเสพติด พร้อมทั้งเข้าร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอในการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ในปีต่อไป”
นายสุชน กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ผู้ใช้แรงงานถือเป็นกลุ่มประชากรที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอยู่ได้ ด้วยเหตุนี้ลูกจ้างหรือพนักงานควรจะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งเรื่องสุขภาพ สภาวะการทำงานที่เหมาะสม และการมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข แต่หากลูกจ้างหรือพนักงานถูกคุกคามโดยปัญหายาเสพติด ย่อมเกิดปัญหาต่อคุณภาพชีวิตและส่งผลต่อผลผลิตของกิจการ รวมทั้งกระทบไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่ทุกคนในกิจการจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในสถานประกอบการของตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงแรงงานที่มีจิตอาสาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดหนองคายกับประชาชนในพื้นที่ นายจ้างหรือผู้แทนของสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในจังหวัดของเรา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นเครือข่ายสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีความเข้มแข็งและปราศจากปัญหา ยาเสพติดที่คอยบั่นทอนกำลังแรงงานและความเจริญของจังหวัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งปัญหายาเสพติดจะหมดไปจากจังหวัดหนองคายของเรา”

TOP