Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย จัดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการด้านแรงงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานมากยิ่งขึ้น ให้แก่อาสาสมัครแรงงานตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย ชั้น 2 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

TOP