Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

     วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย
     นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานว่าจากสภาพที่ตั้งของจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้มีแรงงานต่างด้าวและบุคคลไม่มีสัญชาติ ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำสูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้ง ปัญหาด้านความมั่นคง อาทิ ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย และปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว ประกอบกับนโยบายกระทรวงแรงงาน ปี 2563 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง มี 10 ข้อ โดย ข้อ 7 เน้นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และปัญหาการใช้เด็กในรูปแบบ ที่เลวร้าย
“สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการค้ามนุษย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เข้าใจสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้เรียนรู้วิธีการแนะนำกลุ่มเป้าหมายให้ป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ให้กับภาคีเครือข่าย ได้ทราบถึงลักษณะการกระทำความผิดและโทษของผู้กระทำผิด รวมถึงการช่วยเหลือและการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการ ค้ามนุษย์ รวมทั้ง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ แรงงานในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง
        ในการนี้นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าในปัจจุบัน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และปัญหาการใช้เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย /เจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่าย /นายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกลุ่มเสี่ยงในอำเภอเมือง /อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ควรจะได้รับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของหน่วยงานต่างๆ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้รับทราบลักษณะการกระทำความผิด โทษของผู้กระทำความผิด การช่วยเหลือ และการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้ง สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลต่อไป”

TOP