Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2563

pll_content_description

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP