Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สรจ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมฯ

TOP