Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย

TOP