Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย สนธิกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจบูรณาการตามมาตรการป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

          วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย รวม 9 หน่วยงาน ได้สนธิกำลังออกตรวจบูรณาการตามมาตรการป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เข้าตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

          1) บริษัท ไทยหิรัญไรซ์มิลล์ จำกัด ประกอบกิจการ โรงสีข้าว มีลูกจ้างเป็นแรงงานเมียนมาทั้งหมด จำนวน 8 คน (ชาย 7 คน หญิง 1 คน)

          2) บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างทั้งหมด 125 คน (ชาย 93 คน หญิง 28 คน) เป็นแรงงานคนไทย จำนวน 109 คน (ชาย 77 คน หญิง 28 คน) เป็นแรงงานเมียนมา จำนวน 16 คน (ชาย 16 คน)

          ในการตรวจครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจวัดไข้ให้แก่แรงงานเมียนมา และพบว่า แรงงานเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ ไม่พบว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวป่วยเป็นไข้แต่อย่างใด เนื่องจากนายจ้างได้วางมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโณนา 2019 ให้แก่ลูกจ้างโดยการตรวจไข้/วัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่พนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงานและจัดตั้งเจลล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย ให้แก่พนักงานทุกคน รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณบ้านพักคนงานและภายในสำนักงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และไม่พบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานแบบผืดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเดิมนำเข้าแบบ MOU ไม่มีลูกจ้างใหม่ ทั้งนี้ มีสถานประกอบ 1 แห่ง จ่ายอัตราค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแล้ว

TOP