Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

pll_content_description

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเทา – นาบอน หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายได้นำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านแรงงาน ด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ การจัดเกมส์ทายปัญหาความรู้ด้านแรงงานชิงรางวัล และการให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและขอรับคำปรึกษาปัญหาด้านแรงงานจากสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จำนวนรวมทั้งสิ้น 89 คน

TOP