Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

pll_content_description

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระใส  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระใส  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนขยายเครือข่ายสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ และเพื่อให้มีชมรม    TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

TOP