Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

 

ในระหว่างวันที่ 28 30 มีนาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ซึ่งเป็นการให้แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดหนองคายของปีงบประมาณที่ผ่าน เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานของปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

TOP