Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย สนธิกำลังกับภาคีเครือข่ายตรวจบูรณาการตามมาตรการป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

pll_content_description

          วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ รวม 9 หน่วยงาน ได้สนธิกำลังออกตรวจบูรณาการตามมาตรการป้องกันโรคในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เข้าตรวจสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

          1) สถานประกอบการ สวนส้มแก้วจอมขวัญ โดยนางสาวฤดี  พวงจำปา ประกอบกิจการ เกษตรและปศุสัตว์ มีลูกจ้างเป็นแรงงานเมียนมา จำนวน 3 คน (ชาย 2 คน หญิง 1 คน) และแรงงานไทย จำนวน 1 คน (หญิง 1 คน) รวมมีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 4 คน

          2) สถานประกอบการแสนทวีฟาร์ม โดยนายแสนทวี  พลีนุช ประกอบกิจการ ฟาร์มเลี้ยงวัว มีลูกจ้างเป็นแรงงานเมียนมา จำนวน 2 คน (ชาย 2 คน) แรงงานไทย จำนวน 10 คน (ชาย 10 คน) รวมมีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 12 คน

          3) สถานประกอบการของนางพงษ์พิศ เพ็ชรแพง ประกอบกิจการ ฟาร์มเลี้ยงไก่ชนและทำสวนยูคาลิปตัส มีลูกจ้างเป็นแรงงานเมียนมา ทั้งหมด 2 คน (ชาย 2 คน)

          ในการตรวจครั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจวัดไข้ให้แก่แรงงานเมียนมา และพบว่า แรงงานเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ ไม่พบว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวป่วยเป็นไข้แต่อย่างใด เนื่องจากนายจ้างได้วางมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ลูกจ้างโดยการจัดตั้งเจลล้างมือ แจกหน้ากากอนามัย ให้แก่ลูกจ้างทุกคน และไม่พบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเดิมนำเข้าแบบ MOU ไม่มีลูกจ้างใหม่ ทั้งนี้ มีสถานประกอบการยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนของประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 2 แห่ง และยังมีสถานประกอบ 2 แห่ง จ่ายค่าแรงต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามที่กฎหมายกำหนด 325 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแล้ว

TOP