Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอม คุกกี้กล้วยหอม และขนมทองม้วน

pll_content_description

วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอม คุกกี้กล้วยหอม และขนมทองม้วน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีจำนวนมากในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และหลักการประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๐ คน

TOP