Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการทำขนมกล้วยสอดไส้สับปะรด ฟักทองสอดไส้สับปะรดและข้าวแต๋น

pll_content_description

วันที่ 24 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

วันที่ 24 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ) หลักสูตรการทำขนมกล้วยสอดไส้สับปะรด ฟักทองสอดไส้สับปะรด และข้าวแต๋น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสร้างนางขาว ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การประกันสังคมตามมาตรา 40 และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบเข้าร่วมโครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 คน

 

 

TOP