Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจัดโครงการประสานการใช้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย

pll_content_description

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดโครงการประสานการใช้บริการด้านแรงงานโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานและแนะนำแนวทางการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองคาย ณ ห้องอบรม 2 ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP