Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

5 เสือแรงงานหนองคายร่วมประชุมทางไกล ด้วยระบบ VDO Conference เรื่อง การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 เพื่อคนไทยมีงานทำ กำหนด”คิกออฟ” (Kick off)

pll_content_description

      5 เสือแรงงานหนองคายร่วมประชุมทางไกล ด้วยระบบ VDO Conference กับเลขานุการรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างพร้อมเพรียง สั่งให้ 5 เสือแรงงานพร้อมภาคีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในจังหวัด ร่วมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เพื่อให้แรงงานที่ตกงาน ว่างงาน และแรงงานใหม่ที่พึ่งจบการศึกษา ได้มีโอกาสสมัครเข้าทำงาน สู่โลกอาชีพ และติดตามแผนและผลงานด้านพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งตอบโจทย์วิสัยทัศน์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

     วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.นายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมทางไกล ด้วยระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 เพื่อคนไทยมีงานทำ กำหนด”คิกออฟ” (Kick off) โดยมีทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย

     ในการประชุมดังกล่าวเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้นโยบายแก่ ทีม 5 เสือแรงงานในทุกจังหวัด ให้ 5 เสือแรงงานพร้อมภาคีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในจังหวัด ร่วมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เพื่อให้แรงงานในกลุ่มที่ตกงาน ว่างงาน และกลุ่มแรงงานใหม่ที่พึ่งจบการศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาสมัครเข้าทำงาน สู่โลกอาชีพในงาน “JOB EXPO THAILAND 2020 เพื่อคนไทยมีงานทำ” โดยกำหนดจัดกิจกรรม “คิกออฟ” (Kick off) ในวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563  ทั้งนี้เป็นการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนได้ติดตามผลการดำเนินงานในปี 2563 และแผนการดำเนินงานในปี 2564 ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในมิติของกระทรวงแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด

     นางกนกวรี วงศาโรจน์ จัดหางานจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า สำหรับตำแหน่งงานว่างของจังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,105 อัตรา โดยแยกเป็น อันดับแรก ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานการผลิต อันดับสอง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขายของหน้าร้าน และอันดับสาม ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานสาขาช่างต่างๆ ตามลำดับ

TOP