Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ“สร้างความรับรู้ สู่ความเข้าใจ เลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร”

pll_content_description

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ“สร้างความรับรู้ สู่ความเข้าใจ เลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเว็คชั่นเซ็นเตอร์

TOP