Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางเสนอตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางเสนอตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย

TOP