Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565

pll_content_description

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP