Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566-2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

pll_content_description

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2566-2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม

TOP