Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแผ่นดิน”

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้ นางวัชราพร เย็นเอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแผ่นดิน” ผ่านระบบ Zoom metting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ

TOP