Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงแรงงาน ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP