Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย นำทีมอาสาสมัครแรงงาน ออกรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

pll_content_description

           วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้นำทีมอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองหนองคาย ออกรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และเชิญชวนแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 10 แห่ง ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 55 คน ในการนี้ได้มีการสอบถามปัญหาด้านแรงงานอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้แจ้งมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบด้วย

TOP