Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานประจำวัน

pll_content_description

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)  และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานประจำวัน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

TOP