Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญงาน ร่วมโครงการสมัชชาครอบครัวจังหวัดหนองคาย ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Family Friendly Society) ประจำปีงบประมาณ 2565”

pll_content_description

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวลีลาวดี ศรีภูธร นักวิชาการแรงงานชำนาญงาน ร่วมโครงการสมัชชาครอบครัวจังหวัดหนองคาย ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Family Friendly Society) ประจำปีงบประมาณ 2565” เพื่อสร้างพลังกระแสสังคมและความตระหนักรู้ต่อประเด็นปัญหาในครอบครัว เสริมร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงแรมพาร์คแอนด์พูล อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP