Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดบูทกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ (บริษัท แม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาหนองคาย)

pll_content_description

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดบูทกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ (บริษัท แม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาหนองคาย) เนื่องในวโรกาสที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาววาสนา ศิริทองสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดบูทกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ (บริษัท แม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาหนองคาย) เนื่องในวโรกาสที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

TOP