Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2564

pll_content_description

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2564 ต่อจากนั้นเวลา 14.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม

TOP