Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล และวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565”

pll_content_description

วันที่ 10พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ “วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล และวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565” กิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


TOP