Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting

pll_content_description

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม

TOP